cezarglowice@tlen.pl

51-423 Wrocław ul. Olsztyńska 47/49

Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin Sklepu www.glowicecezar.pl 

obowiązuje od dnia 9.01.2023 Serwis www.glowicecezar.pl, dalej jako Sklep, prowadzony jest przez Firmę Cezar S.C. Mirosław Pawlikowski ,Arkadiusz Sycenko z siedzibą we Wrocławiu na ul. Olsztyńskiej 47/49 ,51-423., nr tel. 71 3260564 , e-mail cezarglowice@tlen.pl, wpisanym/ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8951962398 , dalej jako „Sprzedawca”. Słowniczek biuro obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.glowicecezar.pl Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów; Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego); koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności; podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą; produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientowi produktów, uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.

§ 2

Rejestracja, logowanie i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ciągu znaków oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 4. W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy po zalogowaniu się na konto Klienta postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres  biuro@glowicecezar.pl z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem biura obsługi Klienta.
 5. Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.
 6. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.
 7. Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.
 8. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: reklamacje@glowicecezar.pl). Powyższych postanowień nie stosuje się do reklamacji produktów w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, o których mowa w § 6.
 11. Klient nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.
 12. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego Konta i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 4.
 13. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:
  1. sposób, w jaki Klient korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Klienta do prawidłowego korzystania z tych usług,
  2. podane dane lub działalność Klienta mają charakter bezprawny, o czym Klient został urzędowo poinformowany,
  3. w posiadaniu Sprzedawcy znajdują się wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Klienta i uprzednio zawiadomił niezwłocznie Klienta o zamiarze wypowiedzenia z tego powodu umowy o świadczenie usług,
  4. Klient w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,
  5. jeżeli Klient nie wykazał aktywności w sklepie, w szczególności nie logował się na Konto w okresie 12 miesięcy od ostatniej aktywności,
  6. jeżeli Sprzedawca ma zamiar zlikwidować Sklep.
 15. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone Klientowi.
 16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.
 17. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konto Klienta zostaje zablokowane, a następnie trwale zlikwidowane.
 18. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie w powyższym terminie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres biuro@glowicecezar.pl lub w innej formie.

§ 3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Przedmiotem sprzedaży są produkty wolne od wad, nowe oraz używane, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu.
 4. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 6. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 8. W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:
  1. zalogować się na konto Klienta w Sklepie;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
  5. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  6. potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  7. opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie w ciągu siedmiu dni potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 8.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Sprzedawcę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Klienta.
 13. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 14. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu siedmiu dni. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie, wprowadzana nowych towarów do asortymentu Sklepu, usuwania produktów z asortymentu, przeprowadzania, zmieniania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta, kierując się dostępnymi danymi wskazanymi w formularzu rejestracji, celem uzupełnienia zamówienia.

§ 4

Sposoby płatności

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu) lub można je składać w formie „za pobraniem/zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Zapłaty można dokonać kartą płatniczą albo w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności. Lista dostępnych form płatności jest dostępna na stronie www.glowicecezar.pl, www.glowice.pl
 3. Niektóre z form płatności mogą być obciążone dodatkową prowizją np. kary płatnicze, pobrania kurierskie. Informacja o wysokości ewentualnej prowizji lub opłaty będą widoczne na stronie internetowej Sklepu lub na stronie internetowej podmiotu realizującego płatność.

§ 5

Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na terenie Polski oraz za granicą na terenie krajów Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.
 3. Na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej dany produkt.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka produktów o różnych terminach dostawy, nadanie przesyłki nastąpi w czasie określonym dla produktu z najdłuższym terminem dostawy. Czas dostawy zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Informacja, o której mowa w pkt 3 i 4, określa maksymalny czas dostarczenia zamówienia liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przesłania przedmiotu zamówienia do Klienta, wedle Jego wyboru, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.
 6. Odbierając towar prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu należy badać przesyłkę i jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie rzeczy zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (np. sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika) oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. Prosimy również, w miarę możliwości, o zachowanie oryginalnego opakowania, w którym została dostarczona uszkodzona przesyłka.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta podczas składania zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

§ 6

Zasady reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność produktu z umową na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za brak zgodności produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenie produktu do zgodności z umową.

 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

 8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy wtedy gdy:

– Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową

– Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. żądania wymiany lub naprawy

– z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

  3. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.

  4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

  5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków w zakresie doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub spełnienia obowiązków w zakresie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

  8. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji.

  9. Opis reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową powinien zawierać dane Konsumenta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

  10. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres reklamacje@glowicecezar.pl

  11. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres reklamacje@glowicecezar.pl , a reklamowany produkt przesłać do Sprzedawcy na adres Cezar S.C. Mirosław Pawlikowski ,Arkadiusz Sycenko ul.Olsztyńska 47/49 ,51-423 Wrocław .

  12. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Sklepie adres Konsumenta.

  13. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż głowicy na silnik oraz za niezachowanie odpowiednich reżimów technologicznych i zastosowanie nieodpowiednich narzędzi.

  15. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca poniesie koszty naprawy głowicy, uszczelki pod głowicę oraz montażu i demontażu głowicy według średnich cen rynkowych.

  16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z braku możliwości eksploatacji pojazdu przez Konsumenta w okresie naprawy.

  17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu naprawy na skutek niewłaściwej eksploatacji przez Konsumenta.

  18. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

  19. Postanowienia § 6 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 7

Zasady gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją.
 2. Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z § 6 regulaminu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
 4. Konsument może wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy biuro obsługi Klienta prześle Konsumentowi na podany w zakładce „Twoje konto” adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 10. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami 9 regulaminu.
 11. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
– jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, – w przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonywanie, na wyraźne żądanie Konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Postanowienia 8 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

§ 9

Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
  3. odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta (w tym powiązany z kartą płatniczą Konsumenta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy, albo inny, podany przez Konsumenta, wedle Jego wyboru.

§ 10

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca Cezar S.C. Mirosław Pawlikowski, Arkadiusz Sycenko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej, nr. 47/49,51-423  tel.71 326 05 64 , e-mail biuro@glowicecezar.pl
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do biura obsługi Klienta lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 4. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  2. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
  2. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
  3. wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
  5. poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
  7. potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 8. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 9. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 10. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.
 11. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą regulaminu.
  Załączniki:
  1. formularz odstąpienia od umowy
  2. formularz reklamacyjny